REGULAMIN MILANO CLUB BAĆKOWICE 

Osoby przebywające na imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników tej imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu:

 1. Wchodzący na dyskotekę zobowiązani są poddać się kontroli osobistej dokonywanej przez służby porządkowe.
 2. Dowodem dokonania opłaty jest otrzymany bilet oraz pieczątka, którą obsługa stempluje dłoń wchodzącego.
 3. Prawo wstępu na imprezy organizowane przez Klub Milano mają:
  • osoby, które posiadają ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora,
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający zgodę organizatorów na udział w imprezie,
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie lokalu zobowiązane są przestrzegać Regulaminu Klubu w szczególności przepisów przeciwpożarowych i BHP,       a w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia stosować się do wszelkich poleceń osoby zarządzającej akcją bezpiecznej ewakuacji.
 5. Zabrania się wnoszenia narzędzi ostrych np.: noży, kastetów rękawiczek z ćwiekami.
 6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy wyrobów pirotechnicznych, miotaczy gazu, petard, broni palnej, gazowej lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
 7. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 8. Zabrania się wynoszenia butelek szklanych z barów na salę taneczną [nie dotyczy loży] i poza budynek klubu.
 9. Zabrania się stawiania butelek szklanych i plastikowych na scenie , płytkach, skórzanych lożach, bądź trzymania w dłoniach podczas tańca.
 10. Zabrania się stawania, skakania, tańczenia na lożach i stolikach oraz przyklejania gum do żucia.
 11. Zabrania się palenia papierosów na sali tanecznej i barach. Palenie jest możliwe                 w miejscu do tego przeznaczonym.
 12. Zabrania się przebywania i uczestniczenia w imprezie bez kompletnego ubioru lub         w ubiorze sportowym[treningowym] oraz noszenia w lokalu kapturów na głowie.
 13. Zabrania się wszczynania bijatyk, używania słów wulgarnych, rzucania przedmiotami, oraz zachowań sprzecznych z obowiązującymi normami społecznymi.
 14. Osoby zakłócające spokój, biorące udział w bójkach, obnażające się, nie będą wpuszczane na teren Klubu, bądź będą z niego wypraszane.
 15. Osoby zakłócające spokój i porządek w lokalu i/lub na placu parkingowym nie będą wpuszczane na teren Dyskoteki.
 16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ubrania, przedmioty osobiste pozostawione przez uczestników dyskoteki w miejscach do tego nie przeznaczonych. Odzież wierzchnią można pozostawić w szatni i odebrać wyłącznie za zwrotem otrzymanego numerka.
 17. Kierowcy pozostawiający pojazdy na bezpłatnym dozorowanym parkingu klubu obowiązani są przestrzegać zaleceń służby porządkowej i pracowników ochrony.
 18. Podczas wyjazdu z parkingu kierowcy zobowiązani są okazać ochronie dowód rejestracyjny pojazdu [na żądanie również dowodem tożsamości]
 19. Organizatorzy, pracownicy ochrony mogą odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom, znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających.
 20. Organizatorzy, pracownicy ochrony mogą odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu uczestników.
 21. W celu zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa uczestników imprezy, opuszczenie terenu [placu, parkingu] Milano Club, bez konieczności ponownego zakupu biletu w sytuacji powrotu na dyskotekę, możliwe jest dopiero o godz. 1.00. [poza uzasadnionymi wyjątkami]
 22. Informujemy, że podczas imprez w Milano Club dokonywany jest zapis video w celach bezpieczeństwa uczestników [monitoring]. Wchodząc do klubu zgadzacie się na rejestrację swojego wizerunku oraz danych osobowych.
 23. Informujemy, że podczas imprez wykonywane są zdjęcia i/lub rejestracja video w celach promocyjnych klubu. Również na stronie internetowej klubu lub Facebooku organizowane są zabawy promocyjne. Uczestnicząc w imprezach lub zabawach promocyjnych wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych .
  • Jeśli nie wyrażasz zgody na publikację swego wizerunku, prosimy zgłosić to w dniu imprezy fotografowi lub organizatorom.
  • Osoby których wizerunki znalazły się w materiałach umieszczonych na www.club-milano.pl lub Facebooku Klubu mają prawo do wystąpienia z prośbą o usunięcie tych materiałów [przesłanie prośby w postaci wiadomości prywatnej]
 24. Osoby dewastujące mienie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 25. W sytuacjach koniecznych osoby nieprzestrzegające regulaminu i/lub zagrażające bezpieczeństwu będą przekazane POLICJI.
 26. Informujemy ,że w celach bezpieczeństwa Lokal oraz teren wokół klubu jest monitorowany.
 27. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ubrania, przedmioty osobiste pozostawione przez uczestników dyskoteki w miejscach do tego nie przeznaczonych. Odzież wierzchnią można pozostawić w szatni i odebrać wyłącznie za zwrotem otrzymanego numerka.

  Organizatorzy nie ponoszą  odpowiedzialności za wartościowe przedmioty , pieniądze , dokumenty , torebki itp. pozostawione w szatni  lub w  innych miejscach lokalu.

Przypominamy, że w całym lokalu obowiązuje zakaz palenia papierosów. Palenie papierosów jest możliwe w miejscu do tego przeznaczonym i oznakowanym.

POBYT UCZESTNIKÓW NA DYSKOTECE TRAKTUJE SIĘ JAKO AKCEPTACJĘ POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU.